Duszniki
Kudowa
Cieplice
Świeradów-Czerniawa
Polanica
Połczyn
Wyszukaj ofertę
Data przyjazdu
Data wyjazdu
lokalizacja
 

Wiosenny konkurs. Wygraj kosmetyki Terra Zdrój

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie, w którym nagrodą będzie zestaw kosmetyków Terra Zdrój na bazie borowiny połczyńskiej.

Borowina jest jednym z naturalnych skarbów naszych uzdrowisk. Jest to szczególna odmiana torfu, którą wykorzystujemy do zabiegów takich jak: kąpiele, zawijania i okłady. Borowina wykorzystywana jest także do produkcji naturalnych kosmetyków. I to właśnie zestaw kosmetyków na bazie borowiny będzie nagrodą w konkursie.

Szczegóły konkursu na naszym profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/PolskaGrupaUzdrowisk/photos/p.2345550032411642/2345550032411642/

Poniżej regulamin konkursu:

I. Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Wiosenny konkurs. Wygraj kosmetyki Terra Zdrój”(dalej jako „Konkurs”) jest: Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z.o.o z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000366831, NIP 5272638446, REGON 142621284, kapitał zakładowy 65.000,00 zł (dalej jako „Organizator”), właściciel i administrator profilu na portalu społecznościowym Facebook „Polska Grupa Uzdrowisk” .
 2. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości za pośrednictwem Fanpage’a https://www.facebook.com/PolskaGrupaUzdrowisk oraz strony internetowej https://uzdrowiska-pgu.pl/. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora https://uzdrowiska-pgu.pl/konkurs-na-facebooku-wygraj-kosmetyki-z-borowina-polczynska-22/n oraz w zakładce „Notatki” na Fanpage’u FB „Polska Grupa Uzdrowisk”.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Udział Konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkuje w Polsce (dalej jako „Uczestnik”). Udział w konkursie nie może być związany z wykonywaniem przez Uczestnika działalności gospodarczej.
 5. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm, dalej „ustawa”).. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie.

II. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6.05.2020 r., z chwilą jego ogłoszenia na Fanpage’u i trwa do 20.05.2020 r., do godziny 23:59.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. W Konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i zaakceptowała regulamin Konkursu w formie wymaganej przez Organizatora.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zamieszczenie wpisu (komentarza) konkursowego pod postem konkursowym na fanpage’u FB „Polska Grupa Uzdrowisk”
 5. Zamieszczenie komentarza równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika Regulaminu.
 6. Zamieszczony przez Uczestnika komentarz konkursowy:
 • nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
 • nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów organizatorów;
 • nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
 • w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, komentarz Uczestnika zostanie usunięty, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

- Spełnienie warunków określonych w podpunkcie4 oraz 6 punktu II, stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).

- Każdy Uczestnik może zgłosić po jednym komentarzu na portalu Facebook.

- Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które uzna za niestosowne lub naruszające zasady określone w podpunkcie 6 punktu II.

- Z chwilą przesłania komentarza, Uczestnik:

 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko, nick) dla celów przeprowadzenia Konkursu,
 • wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu na Fanpage’u Organizatora oraz w informacjach prasowych,
 • wyraża zgodę na użytkowanie przez Organizatora swojej pracy konkursowej – komentarza, w celach promocyjnych.

III. Kryterium wyboru Zwycięzców i nagrody

 1. Zwycięzcą Konkursu zostaną osoby wytypowane przez Jury Organizatora spośród wszystkich zamieszczonych komentarzy, zgodnych z wytycznymi zamieszczonymi w regulaminie. W skład jury wejdą trzy osoby z ramienia Organizatora.
 2. Kryteriami wyboru zwycięskich komentarzy, będą oryginalność, pomysłowość, kreatywność i zaangażowanie autora. Jury wybiera Zwycięzców Konkursu kierując się swoją swobodną oceną. Decyzja jury jest niepodważalna.
 3. Nagrodą w konkursie jest zestaw kosmetyków o wartości 50 zł.
 4. Do nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru (Wartość Nagrody * 10/9 – Wartość Nagrody) i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w konkursie w wysokości 10 % wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509).
 5. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani inne nagrody podobnego rodzaju.
 6. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 22.05.2020 na Fanpage’u „Polska Grupa Uzdrowisk” https://www.facebook.com/PolskaGrupaUzdrowisk/
 7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej, w terminie do 2 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
 8. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail do Organizatora, na adres uzdrowiska@uzdrowiska-pgu.pl , podając imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz kontaktowy numer telefonu, w ciągu 5 dni roboczych od opublikowania informacji o Zwycięzcy oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail o przyznaniu Nagrody.
 9. Nagroda zostanie wysłana drogą pocztową na terenie Polski na koszt Organizatora konkursu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności zrealizowania nagrody w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania informacji o Zwycięzcy. W takiej sytuacji zostanie wyłoniony kolejny zwycięzca Konkursu.
 11. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości nagrody, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.

IV. Prawa autorskie do komentarza

 1. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do swojego komentarza, jako utworu na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili wydania nagrody polach eksploatacji, w szczególności:

- utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

- zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym : techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;

- rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony we wskazanych powyżej pkt 1-3 niniejszego regulaminu –publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych;

- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

- wykorzystanie w utworach multimedialnych;

-wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

- wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów Promocyjnych i reklamy;

- Wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

 1. Ponadto, Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
 2. Dodatkowo Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieoznaczanie utworu jego imieniem, nazwiskiem czy Pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.

V. Polityka Prywatności

 1. Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności uczestników Konkursu. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o Uczestnikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator ściśle ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
 2. Każdy Uczestnik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie Uczestnika. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów udziału w Konkursie i przyznania nagrody, a odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować odmową zgody na uczestnictwo w Konkursie.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania, zmiany, żądania usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, Partnerów konkursu oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana odnosi skutek z chwilą ogłoszenia. Zmiana nie może naruszać istoty zasad Konkursu.
 3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Organizatora uzdrowiska@uzdrowiska-pgu.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Facebook zwolniony jest od pełnej odpowiedzialności za konkurs wobec każdego z Uczestników Konkursu.
 5. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 6. Wątpliwości co do treści Regulaminu wyjaśnia Organizator. Zapytania co do treści Regulaminu i przebiegu Konkursu należy kierować do Organizatora w formie wiadomości e-mail na adres: uzdrowiska@uzdrowiska-pgu.pl